กล้องจุลทรรศน์ FE-SEM (HITACHI SU8020)
ผู้ให้บริการ: นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์
ติดต่อสอบถาม: 02-942-8740 สายใน 1935 ต่อ 110
กล้องจุลทรรศน์ TEM (HITACHI HT7700)
ผู้ให้บริการ: นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ
ติดต่อสอบถาม: 02-942-8740 สายใน 1935 ต่อ 101
E-mail: rdipnt@ku.ac.th
กล้องสเตอริโอชนิดฟลูออเรสเซนส์
(Fluorescence stereo microscope, automated digital camera and software: Leica M205 FA)
ผู้ให้บริการ: ดร.นงณพชร คุณากร
ติดต่อสอบถาม: 02-942-8740 สายใน 1935 ต่อ 601,604
E-mail: rdiswb@ku.ac.th
Centrifuge, PCR, Real-Time PCR, NanoDrop
ผู้ให้บริการ: นางสาวจันทร์แรม รูปขำ
ติดต่อสอบถาม: 02-942-8740 สายใน 1935 ต่อ 605, 608
E-mail: rdicrr@ku.ac.th